Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Urszulinie

  559[L]38 - GCBA 5/24 - Jelcz 422/JZS 010R
  Jelcz z Urszulina jest typowym przedstawicielem swojego gatunku ?? ??czysto ga??niczym? GCBA, cho? nie zawsze tak by??o. Pojazd widzia?? du??o, w??a??ciwie widzia?? wszystko, co swojego czasu dzia??o si? w powiecie w??odawskim a to za spraw? d??ugoletniej funkcji pierwszego rzutu w JRG W??odawa. O bogatej przesz??o??ci auta, dzi?? ??wiadczy jedynie stary numer operacyjny, kt??ry zachowa?? si? na dachu kabiny pojazdu.

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: Samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-1-6-5000-8/2400-0 
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/24

  * * *

  Podwozie: Jelcz 422
  Nap?d: 4x2
  DMC admin.: 16.000 kg
  DMC techn.: 17.500 kg
  DMC zespo??u pojazd??w: 32.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 6.500 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej (admin./techn.): 10.000/11.000 kg
  Uk??ad miejsc: 1+1+4

  * * *

  Zabudowa: Zak??ady Samochodowe ??Jelcz? S.A., Jelcz-Laskowice
  Rok zabudowy: 1999

  Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody 5.000 l
  - zbiornik ??r. pian 500 l
  - autopompa dwuzakresowa Rosenbauer NH30; 2400 l/min @ 8 bar, 250 l/min @ 35 bar
  - wysokoci??nieniowa LSN
  - DWP 8/16/24 Spec-Po?? 
  - 4x nasada t??oczna 75 (2 w przedziale autopompy i 2 z ty??u, pod zabudow?)
  - 1x nasada ssawna 125 (w przedziale autopompy)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (z prawej strony, pod zabudow?)
  - 1x nasada tankowania ??r. pian. 52 (dach)

  Wyposa??enie samochodu:

  - szperacz pogorzeliskowy 
  - o??wietlenie pola pracy

  * * *

  Sprz?t ???czno??ci: 

  - radiostacja samochodowa Motorola GM-360
  - 2x radiostacja nasobna

  * * *
  Sygnalizacja:

  - 3x lampa pojedyncza Elektra LBO
  - 2x lampa kierunkowa pulsacyjna Wesem
  - g??o??nik Elektra YD100B
  - modulator Vetulani AS-R-200

  * * *

  Wyposa??enie po??arnicze (m.in.): 

  -4x AODO
  -wentylator oddymiaj?cy
  -torba medyczna
  -pilarka do drewna
  -przeno??ny maszt o??wietleniowy
  -motopompa p??ywaj?ca
  -armatura wodna i pianowa
  -sprz?t burz?cy i pionierski
  -drabina D10W